Prawa człowieka

“Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo.”

Art. 8 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ

Zarówno konstytucja, jak i prawo międzynarodowe podkreślają nienaruszalność godności człowieka gwarantując przy tym szereg wolności i praw osobistych lub podstawowych.

Tytuł doktora nauk prawnych uzyskałem przez moją pracę doktorską o narodowych i międzynarodowych prawach człowieka.

Dlatego uważnie chronię podstawowe prawa moich klientów we wszystkich procesach na terenie Austrii i przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Straßburgu.